Ordförklaringar:

Samverkan mellan Forum Söder och RCC Syd 

Genom att Forum Söder och Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd) samverkar hoppas vi öka inklusionen av patienter i kliniska studier.

Samverkan med Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd)

Forum Söder har sedan 2019 en samverkan med Regionalt cancercentrum Syd (RCC Syd). Den gemensamma målsättningen är att öka inklusionen av patienter i kliniska studier. Tillsammans har vi tagit fram en handlingsplan för arbetet med att förbättra förutsättningarna för kliniska studier i Södra sjukvårdsregionen. Samverkan mellan organisationerna har också skrivits in i Cancerplanen för Södra sjukvårdsregionen 2019 - 2022 som en viktig del för att stimulera och utveckla möjligheterna för klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen.

Den gemensamma handlingsplanen är utvecklad baserat på en undersökning om hinder och incitament för kliniska studier i cancervården i Södra sjukvårdsregionen. Resultaten från undersökningen är sammanställda rapporten:

Rapporten: Hinder och incitament för kliniska studier inom cancervården i Södra sjukvårdsregionen Pdf, 755 kB.

Handlingsplanen adresserar exempelvis följande identifierade behov:

  • Utbildning av verksamhetschefer
  • Nätverk/forum för forskningspersonal
  • Workshops för att inspirera kring forskning
  • Synliggöra infrastrukturen för forskningsstöd

Implementerade åtgärder

Utbildning till verksamhetschefer

Samverkan har resulterat i att vi kunnat erbjuda utbildningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer till verksamhetschefer inom slutenvården i södra sjukvårdsregionen. Utbildningen ger verksamhetschefer bättre kunskap i vilket ansvar man har kopplat till pågående forskning i sin verksamhet.

Utbildningen i GCP för verksamhetschefer är sedan våren 2021 inskriven som ett obligatorium för verksamhetschefer med ansvar för Universitetssjukvårdsenheter i Region Skåne.

Utbildningen består av följande delar:

  • Utbildning ackrediterad av Läkemedelsverket, ”Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice (GCP) för chefer”
  • Workshop med syfte att inspirera kring forskning, diskutera hur man kan skapa en god forskningskultur där kliniska studier bli en integrerad del av verksamheten.
  • Presentation av vilka tjänster och stödfunktioner som finns för klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen samt information om regionala processer som rör klinisk forskning.

Checklista för verksamhetschefer

En Checklista för verksamhetschefer Pdf, 341 kB. har dessutom tagits fram som stöd i samband med uppstart av kliniska studier inom verksamheten.

Nätverksträffar för forskningspersonal i Södra sjukvårdsregionen

Kliniska Studier Sverige – Forum Söder anordnar lunchträffar två gånger per termin för personal som är involverade i forskningsprojekt. Lunchträffarna är digitala och öppna för alla som arbetar med forskning i Södra sjukvårdsregionen.

Synliggöra forskningsstöd

Kliniska Studier Sverige- Forum Söder arbetar kontinuerligt med att synliggöra det stöd som finns för forskare inom södra sjukvårdsregionen.

Genom webbplatsen för Kliniska Studier Sverige ges en ingång till forskningsstödet i Sverige samt en webbaserad tjänst för studieförfrågningar Länk till annan webbplats. till hälso- och sjukvården.På webbplatsen för Kliniska Studier Sverige - Forum Söder presenteras det regionala erbjudandet av:

Samt övriga tjänster för forskare och forskningsstödjande personal i södra sjukvårdsregionen.

Nya satsningar

Genom vår samverkan identifierar vi fortsatt nya behov för att stimulera till och underlätta för mer klinisk forskning.

Med syftet att stimulera till användningen av kvalitetsregister för forskning och vårdutveckling har vi gemensamt tagit fram en utbildning i registerforskning för forskare och vårdprofessioner inom Södra sjukvårdsregionen.

Utbildning i registerforskning för forskare och vårdprofessioner

Senast publicerad: