Ordförklaringar:

Delta i kliniska studier

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i kliniska studier. När du deltar som forskningsperson bidrar du till att driva medicinsk forskning och utveckling framåt. Du kan anmäla dig som frisk forskningsperson om du vill delta i kliniska studier.

Vad är en klinisk studie?

I en klinisk studie undersöker vi till exempel säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel eller behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara en utvärdering av medicinteknisk utrustning.

De kliniska studierna är en förutsättning för att kunna godkänna ett nytt läkemedel eller en ny medicinteknisk produkt. Genom kliniska studier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Varför delta som forskningsperson?

Att delta som forskningsperson är att bidra till forskningens utveckling. Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt.

Du kommer att bli informerad om eventuella risker med att delta i en specifik studie innan du tar ställning till om du vill delta i studien eller inte. Det kan också finns en personlig vinst i att delta då du ofta får en grundlig hälsokontroll och ibland en ekonomisk ersättning för besväret.

Hur går en klinisk studie till?

En klinisk studie kan ske på olika sätt beroende på vad studien ska undersöka. På Klinisk prövningsenhet genomgår du först en hälsoundersökning där vi tar bland annat blodprover. Om du blir godkänd för studien kommer du tillbaka till oss för att få ditt läkemedel eller för att testa den medicintekniska produkten. Vanliga undersökningar som ingår när man är forskningsperson är att ta puls, blodtryck, och EKG. Ibland kan vi behöva ta upprepade blodprover och ibland behöver du samla urin.

Mellan provtagningarna kan du till exempel läsa, titta på TV/film eller spela spel. Ibland behöver du komma tillbaka flera dagar för upprepad blodprovstagning. Du kan också behöva övernatta hos oss. När studien är avslutad genomgår du vanligtvis en upprepad hälsoundersökning.

Vem kan bli forskningsperson?

I en klinisk studie deltar antingen friska, frivilliga forskningspersoner eller patienter. Som patient kan man tala med sin behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal om man är intresserad av att delta i studier.

Anmäl dig som frisk forskningsperson

Du kan anmäla intresse för att delta som frisk frivillig forskningsperson för studier på Klinisk prövningsenhet. Kravet för att få delta är att du är frisk och inte äter några mediciner regelbundet (ibland är p-piller undantaget), har fyllt 18 år samt talar och förstår svenska.

Vi har ett dataregister över personer som är intresserade av att delta. I registret för vi in namn, personnummer, adress, telefonnummer, om du använder nikotin samt om du är allergisk mot något. Vi kontaktar sedan personer ur registret som stämmer in på de kriterier som gäller för studien (till exempel kön, ålder, nikotinvanor).

Anmäl dig som frisk forskningsperson

Frivilligt deltagande och samtycke

Innan du deltar som forskningsperson i en studie ska du ha blivit noga informerad om studiens syfte och metod samt vilka eventuella risker eller biverkningar som finns. Informationen ska ges både muntligt och skriftligt och du måste meddela ditt samtycke skriftligt. Som forskningsperson kan du alltid hoppa av studien, även efter skriftligt samtycke och under hela studiens gång. Du behöver inte uppge något särskilt skäl.

Skyldigheter

För att kunna utvärdera resultatet av en klinisk studie är det viktigt att alla som deltar följer instruktioner och restriktioner samt kommer på alla besök. Ofta finns även restriktioner när du deltar i en studie som du ska följa. Skulle du bli sjuk eller skulle behöva någon medicinering är det viktigt att du meddelar personalen.

Senast publicerad: