Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Föreläsningsserie i hälsoekonomi

Under våren 2024 anordnar Region Kronoberg fyra digitala föreläsningar i hälsoekonomi. Alla som arbetar inom Södra Sjukvårdsregionen deltar kostnadsfritt.

Digitala föreläsningar i hälso­ekonomi

Föreläsningsserien i hälsoekonomi går igenom grunderna för hälsoekonomiska analyser. Under fyra tillfällen diskuteras bland annat hur en hälsoekonomisk analys genomförs, hur kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) används som utfallsmått samt fördjupning i kostnadseffektivitet, modellanalyser och tolkning av resultatet av hälsoekonomiska utvärderingar.

Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
7 mars, klockan 13-15

Att mäta och värdera hälsa
11 april, klockan 13-15

Kostnadseffektivitet
16 maj, klockan 13-15

Modellanalys och känslighetsanalys
Inställt 13 juni, klockan 13-15

Föreläsningarnas innehåll

Introduktion till hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar
7 mars, klockan 13-15

 • Bakgrund
 • Varför behöver vi hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar?
 • Typer av hälsoekonomiska utvärderingsmetoder
 • Stegen i en hälsoekonomisk utvärdering

Att mäta och värdera hälsa
11 april, klockan 13-15

 • Att mäta hälsa i hälsoekonomi
 • Vad är en QALY?
 • Hur kan vi skatta hälsorelaterad livskvalitet?
  o Direkta metoder - Standard Gamble, Time Trade-Off, Visual Analog Scale
  o Indirekta metoder - EQ-5D
 • Vems värderingar ska ligga till grund för skattningarna?

Kostnadseffektanalys
16 maj, klockan 13-15

 • Beslutsregler för kostnadseffektivitet
  o Behandlingar som är oberoende av varandra
  o Behandlingar som utesluter varandra
 • Hur avgör vi vad som är kostnadseffektivt?
  o Beslutsmatris, kostnadseffektivitetsplan
 • Värdet av en QALY
  o Baserat på skuggpriset och samhällets betalningsvilja
 • Exempel på tillämpning

Modellanalys och känslighetsanalys
Inställt 13 juni, klockan 13-15

 • Hälsoekonomisk utvärdering parallellt med klinisk prövning
 • Hälsoekonomisk utvärdering som modellanalys
  o Beslutsträd
  o Markov modell
 • Känslighetsanalys
  o Probabilistisk känslighetsanalys
  o Deterministisk känslighetsanalys
 • Exempel på tillämpning

Föreläsningarnas upplägg

Föreläsningarna genomförs digitalt i Teams. De varvas med teori och praktisk tillämpning där inlärningen underlättas med hjälp av många exempel. Individuella övningar samt gruppdiskussioner ingår. Det går att delta på enstaka eller samtliga tillfällen.

Vem riktar sig föreläsningarna till

Föreläsningarna riktar sig till dig som vill ha ökad förståelse för hur hälsoekonomiska analyser genomförs och kan användas för ett informerat beslutsfattande. Inga förkunskaper i hälsoekonomi krävs.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för dig som arbetar inom Södra sjukvårdsregionen.

Anmälan

Anmälan till kursen görs på Region Kronobergs webbplats. Mer information och Teams-länkar kommer skickas ut senare.

Anmälan till föreläsningsserie om hälsoeekonomi Länk till annan webbplats.

Hälsoekonomi - disciplin inom nationalekonomi

Hälsoekonomi är en disciplin inom nationalekonomi som används för att analysera och bedöma kostnader och effekter av insatser inom hälso- och sjukvården. Hälsoekonomiska utvärderingar görs för att prioritera mellan såväl behandlingar som förebyggande insatser. Syftet är att tydliggöra vilket alternativ som ger mesta möjliga hälsa till befolkningen, givet de resurser som finns tillgängliga.

Senast publicerad: