Ordförklaringar:

Statistik om kliniska studier

Insamling av statistik om kliniska studier

Statistik och information om kliniska studier är avgörande för att man ska kunna fatta välgrundade beslut inom området. För att kunna följa trender, regionala skillnader och identifiera starka respektive svaga terapiområden behövs relevanta uppgifter av hög kvalité.

Att samla in statistik om kliniska studier är en utmaning då det idag endast finns nationell statistik över hur många ansökningar om interventionsstudier som inkommer till Läkemedelsverket. För övriga studier finns det inga nationella uppgifter utan det ligger idag på de enskilda noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige att samla uppgifterna. Eftersom uppgifterna inte finns tillgängliga digitalt kräver det ett manuellt arbete och noderna har olika förutsättningar att genomföra analog uppgiftsinsamling.

Region Skåne

I Region Skåne finns samlad statistik över påbörjade företagsinitierade interventionsstudier. Forum Söder signerar alla avtal för kliniska prövningar som sluts mellan Region Skåne och extern part (oftast läkemedelsföretag), vilket möjliggör denna statistik som har samlats in sedan 2011.

Antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar

Bildbeskrivning

Diagrammet visar antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar (i blått) och antalet ändringar av befintliga studieavtal (i orange) som tecknats i Region Skåne per år.

Under 2023 ses en nedgång i antalet nya kliniska prövningar vilket även avspeglas i Läkemedelsverkets statistik för 2023. Ökningen av antalet tilläggsavtal kan delvis förklaras av implementeringen av den nya EU förordningen CTR (EU 536/2014), vilket innebär att samtliga pågående kliniska prövningar måste vara överförda till CTIS senast 31 jan 2025.

Antalet nya avtal om kliniska läkemedelsprövningar är en proxy för antalet nystartade kliniska läkemedelsprövningar.

Senast publicerad: