Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Metodbeskrivning

Forskningsstudien COVERS tittar på covid-19-vaccinernas skyddseffekt i Skånes befolkning. På denna sida beskrivs studiens metod.

Uppgifter som samlas in

I forskningsstudien COVERS följs löpande vaccinerna mot covid-19 skyddseffekt i Skånes befolkning. Detta görs genom uppgifter från befolkningsregister länkas med uppgifter om vaccinationer från nationella vaccinationsregistret och positiva fall från SMINet hos Folkhälsomyndigheten. Dessutom används uppgifter om sjukhusinläggningar från Region Skånes hälsodataregister.

Så här genomförs studien

För varje fall av covid-19 dras slumpmässigt tio kontroller (jämförelsepersoner) från Skånes befolkning med samma kön och ålder (i femårsgrupper) som fallet. För att kunna väljas som fall krävs att man inte testat positivt för covid-19 samma vecka som fallet eller någon av de föregående 12 veckorna. Vaccinernas skyddseffekt mot infektion, sjukhusinläggning och allvarlig sjukdom beräknas sedan genom att jämföra att fallen och kontrollernas vaccinationsstatus i en betingad logistisk regressionsanalys.

Redovisning av skyddseffekterna

Skyddseffekterna redovisas uppdelade per vecka för infektion, men uppdelade per månad för sjukhusinläggning och allvarlig sjukdom för att antalen ska bli tillräckliga. Skyddseffekterna studeras även separat i viktiga undergrupper uppdelade utifrån ålder, antal doser och tid sedan senaste dos. Av särskilt intresse är att studera hur skifte mellan olika virusvarianter som dominerar i samhället, exempelvis från delta till omikron, påverkar vaccinernas skyddseffekt.

Senast publicerad: