Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala forskningsprojekt

Forum Söders roll i regionala forskningsprojekt

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder initierar, deltar och driver forskningsprojekt tillsammans med andra forskare och forskargrupper. För att Forum Söder ska vara en aktiv part i ett forskningsprojekt ska projektet svara på kliniska frågeställningar som är viktiga för Region Skåne och kräva utveckling av ny forskningsinfrastruktur. Genom att aktivt delta i eller driva forskningsprojekt får vår verksamhet en möjlighet att bevaka och förstå de utmaningar som finns i forskningen samt identifiera vilka hinder och behov vi behöver arbeta med för att på bästa sätt ge stöd till forskare. Projekten blir också en viktig del i att bygga samverkan mellan olika organisationer inom Södra sjukvårdsregionen.

Fokusområden för infrastrukturutveckling

Några av de fokusområden för infrastrukturutveckling vi har arbetat med i våra pågående forskningsprojekt är:

  • Digitalt samtycke för studiedeltagare
  • Utbildningsinsatser för att främja kliniska studier i primärvården
  • Tillgängliggörande av forskningsdata
  • Ökad användning av registerdata i kliniska studier
  • Optimerade processer och struktur för datautlämning för forskning
  • Registerlänkningar mellan nationella och regionala register
  • Programvara för biobanking (Laboratory information management system, LIMS)
  • Elektroniska datainsamlingsformulär (eCRF)
  • Enkätverktyg

Våra pågående forskningsprojekt

BIG3

BIG3 är en prospektiv kohortstudie som syftar till att förbättra förutsättningarna för patienter som lider av någon av de tre stora folksjukdomarna: kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), kardiovaskulära sjukdomar och lungcancer. Inom ramen för BIG3 har drygt 5800 personer undersökts och provtagits. Projektet har möjliggjorts genom en samverkan mellan Region Skåne, AstraZeneca och forskare vid Lunds universitet.

Information om forskningsprojektet BIG3

PERHIT

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården. Ungefär 900 patienter har deltagit i studien via ett trettiotal primärvårdsenheter i södra Sverige. Studien har även inneburit utbildningsinsatser när det gäller kliniska studier och introduktionen av digitala verktyg i primärvården. PERHIT är samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Linköping och administreras via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder. Forum Söder bistår med projektledning, datahantering och statistiskstöd.

Information om forskningsprojektet PERHIT

AIR Lund

AIR Lund (Artificially Intelligent use of Registers) är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som studerar hur artificiell intelligens och maskininlärningsmetoder som tillämpas på den svenska registerinfrastrukturen kan öka kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården. Samtidigt adresseras välgrundade etiska och juridiska problemställningar relaterade till användningen av big data och komplexa algoritmer i klinisk praxis. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Halmstads universitet.

Information om forskningsprojektet AIR Lund

COVERS

COVERS Forskningsstudien COVERS (COvid Vaccination: Effektivitets-, Risk- och Säkerhetsstudie) vill jämföra de olika Covid-19-vaccinens skyddseffekt och biverkningar på kort och lång sikt. Studien påbörjades i januari 2021 och beräknas vara färdig i december 2024. Forskningsstudien COVERS är uppdelat i fyra delstudier. COVERS genomförs av Region Skåne och ansvarig läkare är Fredrik Kahn från infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus Lund. Kliniska Studier Sverige - Forum Söder ansvarar för det operativa genomförandet av studien samt datahantering och analys.

Information om forskningsprojektet COVERS

Senast publicerad: