Ordförklaringar:

ATMP-centrum

Region Skånes ATMP-centrum är kontaktpunkten för industri, akademi och andra intressenter inom Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) i Skåne.

Kontaktpunkt för intressenter inom ATMP

Region Skånes ATMP-centrum är kontaktpunkten för industri, akademi och andra intressenter inom Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter (ATMP) i Skåne. Centret är i dagsläget en virtuell organisation för avancerade terapier och samordnar Region Skånes ATMP-forskning. Det är hit intressenter och ansvariga prövare inom området ska vända sig.

Syftet med ATMP-centrum är bland annat att vara en sammanhållande struktur för att utveckla processer för att öka och förbättra forskningen inom ATMP-området och säkerställa patientsäkerheten för denna typ av studier.

En väg in för industri och akademi

ATMP-centrum ska vara en väg in för industri och akademi vid förfrågningar och genomförande av kliniska ATMP-projekt men även bistå vid implementering av marknadsgodkända ATMP. Centret stöttar även kliniker och andra inblandade enheter i Region Skåne och hjälper till med bland annat regulatoriska frågor, juridik och avtal för att säkerställa att kliniska prövningar med ATMP görs i enlighet med gällande lagstiftning.

Klinik eller ansvarig prövare ska höra av sig till ATMP-centrum i god tid inför tänkt studiestart för vägledning och vidare kontakt i frågor som gäller till exempel prövningsläkemedel som klassas som GMO/GMM, förvaring och beredning av cellbaserade prövningsläkemedel.

Centret idag och framåt

Centret utgörs idag av en organisation för stöd och samordning av ATMP-förfrågningar men kommer inom något år att även omfatta en renrumsanläggning för tillverkning och iordningställande av ATMP för klinisk prövning. Centret är placerat på Skånes universitetssjukhus (SUS) och tillhör organisatoriskt Kliniska Studier Sverige - Forum Söder.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss på Atmp-centrum@skane.se.

Om läkemedel för avancerade terapier (ATMP)

Läkemedel för avancerad terapi kallas för ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) och är biologiska läkemedel som baseras på celler, gener eller vävnader. ATMP är en egen läkemedelsklass som delas in i läkemedel för somatisk cellterapi, vävnadstekniska produkter, genterapi och kombinationsläkemedel.

Regelverket för ATMP är mer omfattande än för traditionella läkemedel och ställer andra krav på tillverkning, logistik och hantering. Införande av ATMP i sjukvården kräver i de flesta fall specialkompetens och komplexa samarbetsstrukturer.

Senast publicerad: